446 Results


Page 5 of 18
per page
 
  Title Creator Date  
101 Nagbiegu lead lunga drum language audio (9b) bangnargu din luri ngmanga Locke, David
2010  
102 Nakohi-waa answer gung-gong drum language audio (1) naa gno to ti naa gno Locke, David
2010  
103 Nakohi-waa answer lunga drum language audio (1) Locke, David
2010  
104 Nakohi-waa lead gung-gong drum language audio (1) to to Locke, David
2010  
105 Nakohi-waa lead gung-gong drum language audio (2-1) naa gno o ti naa gno Locke, David
2010  
106 Nakohi-waa lead gung-gong drum language audio (2-2) o nim m-bala to ti naa gno Locke, David
2010  
107 Nakohi-waa lead gung-gong drum language audio (3) ka gnuni ka pa naa gno ka gnuni Locke, David
2010  
108 Nakohi-waa lead gung-gong drum language audio (4) to ti naa gno maa gno tum Locke, David
2010  
109 Nakohi-waa lead gung-gong drum language audio (5) nakohi naa o nim sagi di Locke, David
2010  
110 Nakohi-waa lead lunga drum language audio (1) yeng ka n-fawa Locke, David
2010  
111 Nakohi-waa lead lunga drum language audio (2) magnun dang zhini o zuu n-diri naam Locke, David
2010  
112 Nakohi-waa lead lunga drum language audio (3) tabili gabili dini tabili gabli Locke, David
2010  
113 Nakohi-waa lead lunga drum language audio (4) yeng kani fawa Locke, David
2010  
114 Nantoo Nimdi answer lunga drum language audio (1) kagi sulisi Locke, David
2010  
115 Nantoo Nimdi answer lunga drum language audio (2) kagi sulisi Locke, David
2010  
116 Nantoo Nimdi lead lunga drum language audio (1) Doo bi nye o to dapal' Locke, David
2010  
117 Nantoo Nimdi lead lunga drum language audio (2) akul' dapal' Nantoo Nimdi Locke, David
2010  
118 Nantoo Nimdi lead lunga drum language audio (3) to Nimdi Nantoo Nimdi Locke, David
2010  
119 Nantoo Nimdi lead lunga drum language audio (4a) zangmi ka nya Locke, David
2010  
120 Nantoo Nimdi lead lunga drum language audio (4b) to zangmi ka nya Locke, David
2010  
121 Sangmari Gong answer lunga drum language audio (1) sangmari gong sanmari gong sanmari gong ku zini tingna zheya Locke, David
2010  
122 Sangmari Gong lead lunga drum language audio (1) Kurigu dapala Locke, David
2010  
123 Sangmari Gong lead lunga drum language audio (2a) kurigu dapala Abulai bila Locke, David
2010  
124 Sangmari Gong lead lunga drum language audio (2b) kurigu kurigu dapala Abulai bila Locke, David
2010  
125 Sangmari Gong lead lunga drum language audio (3a) zhiri lagim kogiga yelmangli n-dagari Locke, David
2010